Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen  pedicure Praktijk De Waal en een cliënt waarop  pedicure praktijk de waal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen pedicure praktijk de waal 

 pedicure praktijk de waal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. pedicure praktijk de waal zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan  pedicure praktijk de waal melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  pedicure praktijk de waal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag pedicure praktijk de waal de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

 pedicure praktijk de waal moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

 

pedicure  praktijk de waal vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

Op verzoek ontvangt de client een factuur.

 

In bijzondere gevallen en op verzoek van de client kan per bank of giro worden betaald. In dit geval worden er administratiekosten in rekening gebracht. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na het factuurdatum ontvangen, dan verkeert de client in verzuim met ingang van de 15e dag nadat het factuur is uitgeschreven zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de client.

 

Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant worden voldaan.

5. Garantie

 

 pedicure praktijk de waal geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

 

Deze garantie vervalt indien:

 

De client de adviezen niet heeft opgevolgd.

 

De cliënt andere producten heeft gebruikt dan de door  pedicure praktijk de waal geadviseerde producten.

 

De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 4 dagen heeft opgevolgd.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet pedicure praktijk de waal voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan pedicure praktijk de waal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. pedicure praktijk de waal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.

 

 pedicure praktijk de waal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet Bescherming Persoonsgegevens. pedicure praktijk de waal zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

 

 pedicure praktijk de waal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeid uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, pedicure praktijk de waal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

 

 pedicure praktijk de waal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat pedicure praktijk de waal is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. pedicure praktijk de waal is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Beschadiging & diefstal

 

 pedicure praktijk de waal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. B pedicure praktijk de waal meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

 

Indien de cliënt en klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan pedicure praktijk de waal.

 

 pedicure praktijk de waal moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal pedicure praktijk de waal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

11. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft pedicure praktijk de waal het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12 .Recht

 

Op elke overeenkomst tussen pedicure praktijk de waal en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.